chemical Students

Rank Name E-mail Name and Family Grade Score
21 salehebrahimi saleh.ebrami@ch.iut.ac.ir saleh ebrahimi Msc 0
22 mabrishamkar maedeh.abrishamkar@ch.iut.ac.ir maedeh abrishamkar isfahani Msc 0
23 hahmadi h.ahmadizadegan@ch.iut.ac.ir hashem ahmadi zadegan Msc 0
24 sakhtarshenas s.akhtarshenas@ch.iut.ac.ir shabnam akhtarshenas Msc 0
25 zazarkamanzad z.azarkamanzad@ch.iut.ac.ir zahra azarkamanzad Msc 0
26 masoudasadi masoud.asadi@ch.iut.ac.ir masoud asadi Msc 0
27 sesfarjani s.esfarjani@ch.iut.ac.ir shokooh esfarjani Msc 0
28 mesmaili m.esmaili@ch.iut.ac.ir marzie esmaili chermahini Msc 0
29 miladesmaeili milad.esmaeili@ch.iut.ac.ir milad esmaeili Msc 0
30 eefazati e.efazati@ch.iut.ac.ir ehsan efazati Msc 0
31 mafsharnaderi m.afsharnaderi@ch.iut.ac.ir Mozhgan Afsharnaderi Msc 0
32 mbeghbal mb.eghbal@ch.iut.ac.ir mohammad bagher eghbal saedi Msc 0
33 zahraemami zahra.emami@ch.iut.ac.ir zahra emami Msc 0
34 memami m.emamiyazdani@ch.iut.ac.ir maryam emami yazdani Msc 0
35 menteshari m.enteshari@ch.iut.ac.ir marzie enteshari Msc 0
36 airanpoor a.iranpoor@ch.iut.ac.ir arezo iranpoor Msc 0
37 zbazyar z.bazyar@ch.iut.ac.ir ZAHRA BAZYAR Msc 0
38 rbagheri r.bagherikholenjani@ch.iut.ac.ir razieih bagheri kholenjani Msc 0
39 vbehranvand v.behranvand@ch.iut.ac.ir Vajiheh Behranvand Jazi Msc 0
40 sbahmanpour s.bahmanpourkhalesi@ch.iut.ac.ir Sara Bahmanpour Khalesi Msc 0